Obchodní podmínky pro bezplatné vkládání brigád na Prace-brigady.cz

I. ZÁKLADNÍ POJMY

Provozovatelem Portálu je:
INET-SERVIS.CZ, s.r.o.
provozovna: Souběžná 626
50012, Hradec Králové
IČ: 27523209
DIČ: CZ27523209
Spisová značka: C 23991 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
podnikající na základě oprávnění ev. č. 360201-25447661, vydaného MMHK, odbor živnostenský

Inzerentem je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.
Subjekty bez živnostenského oprávnění (IČ) nemohou pracovní nabídky zveřejňovat.

II. PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ INZERCE

Inzerent je při zadávání inzerce povinen řídit se následujícími pravidly:

 • 1. Bezplatně lze na Portál vkládat pouze přímé nabídky brigád. Brigádou se pro potřeby Portálu rozumí dočasná pracovní výpomoc. Za brigádu se nepovažuje práce na hlavní pracovní poměr.
 • 2. Zveřejňovány jsou pouze brigády na území ČR.
 • 3. Uživatel smí publikovat na Portále maximálně 2 brigády na dobu 30 dní. Po 14 dnech je inzerát s brigádou automaticky smazán
  Pozn. K inzerci více jak 2 brigád, nebo pro automatický import dat můžete použít našich předplacených služeb, informace na telefonním čísle 777 441 701.
 • 4. Při zadání je potřeba řádně vyplnit údaje o firmě (vč. IČ) a kontaktní údaje
 • 5. Při psaní textu používejte malá písmena. Velká písmena jsou povolena jen na začátku textu a ve zkratkách.
 • 6. Pokud bude text obsahovat nekorektní nebo vulgární nabídky, brigáda nebude zveřejněna nebo může být provozovatelem odstraněna z nabídky.
 • 7. Nabídky typu MLM, letadlo či jiné pyramidové hry budou ze stránek vyloučeny a zadavatel bude pro příští vložení brigád penalizován ("zabanován").
 • 8. Smazány budou pracovní inzeráty obsahující erotické služby, vlastní prezentace společnosti a inzeráty bez jasného popisu práce.
 • 9. Zakazuje se publikace nabídek, za jejichž zprostředkování je inkasován jakýkoliv poplatek.
 • 10. O tom, zda inzerát odpovídá pravidlům pro zadávání inzerce rozhoduje výlučně Provozovatel Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout publikovat nebo vyřadit již zveřejněný inzerát s brigádou bez udání důvodu.

III. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

 • 1. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zprostředkováním kontaktu mezi Inzerentem a uchazečem o zaměstnání. Provozovatel není odpovědný za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené zveřejněním nabídek práce na webových stránkách.
 • 2. Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce, za jejich jazykovou správnost a ani za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v odpovědích na nabídky brigád
 • 3. Provozovatel negarantuje zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo obdobného poměru. Provozovatel negarantuje Inzerentovi nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.
 • 4. Provozovatel nezodpovídá za správnost a úplnost informací umístěných na portálu a neposkytuje žádnou záruku při používání takových informací na příslušný účel.
 • 5. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživateli nebo třetím osobám vzniknout užíváním webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
 • 6. Činností Provozovatele není činnost zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 5/2004 Sb. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

IV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1. Inzerent se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to jak ve vztahu k Provozovateli, tak zejména ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím Portálu.
 • 2. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a to jak ve vztahu k Inzerentovi, tak zejména ve vztahu k návštěvníkům, kteří prostřednictvím Portálu poskytují Inzerentům své osobní údaje za účelem získání pracovní nabídky.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Inzerent je oprávněn údaje o uchazeči o zaměstnání získané z odpovědi na inzerát publikovaný na Portále použít výlučně k vyhledání vhodných zájemců o práci k obsazení volného pracovního místa. Inzerent je povinen chránit údaje před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely. Zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Inzerent v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Inzerent souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto úseku vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování inzerce Inzerentovi, pokud Inzerent závažným způsobem porušuje obchodní podmínky:

 • Inzerent využívá údaje o zájemcích o práci získané z Portálu v rozporu s těmito VOP.
 • Inzerent prostřednictvím své registrace umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě.
 • Inzerent jedná v rozporu s těmito VOP a/nebo s dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.

Tyto výše uvedené obchodní podmínky se vztahují pouze na inzerenty využívající bezplatnou inzerci na Portále. Placená inzerce, která je nedílně provázána s webem www.dobraprace.cz se řídí podmínkami pro inzerci na www.dobraprace.cz. Jejich kompletní znění naleznete zde.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 24. 4. 2020